Et innovativt netværk for fleksibel fjernvarme

VARMEVÆRKER

INDUSTRI

UNIVERSITET

KOMMUNER

Om FleksEnergi

FleksEnergi er et nordjysk netværksprojekt, som driver udviklingsprojekter og samler hele værdikæden af virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og vidensinstitutioner inden for fjernvarmesektoren i Nordjylland.

Region Nordjylland er nemlig verdensledende på områder som fjernvarmerør, biogasanlæg, solvarmeanlæg, geotermiske varmeanlæg samt inden for forskning, softwareudvikling og rådgivning på det kollektive varmeforsyningsområde. Disse kompetencer skal styrkes og skærpes, så Nordjylland også fremover kan forblive i førertrøjen og udnytte sit vækst- og eksportpotentiale både i Danmark og internationalt. 

 For at kunne styrke den nordjyske fjernvarmesektors fortsatte vækst og internationalisering, påtager FleksEnergi sig derfor rollen som facilitator for samarbejde mellem sektorens forskellige interessenter og sætter nogle fælles formål: Det overordnede mål på klima- og forsyningssiden er en udfasning af de fossile brændsler og dermed en reduktion af CO2-udledningen. Det nordjyske fjernvarmesystem skal optimeres på produktions- såvel som på distributionsområdet bl.a. gennem inddragelse af lokale og vedvarende energikilder. På erhvervssiden er målsætningen en skærpelse af den nordjyske konkurrencedygtighed på området, en styrkelse af eksportmulighederne og en profilering af de nordjyske kompetencer, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser.

 Derfor er det FleksEnergis formål at skabe forudsætningerne for udvikling og realisering af fremtidens kollektive varmeløsninger og dermed skabe vækst og arbejdspladser inden for fjernvarmesektoren.

Projekter for 2016

FleksEnergi vil synliggøre, at Nordjylland er verdensmestre i fremtidens energisystem, idet Nordjylland har en stor andel fleksibel decentral kraftvarme, der muliggør implementeringen af store mængder vedvarende energi i energisystemet.

FleksEnergi vil være et forum for vidensudveksling og skabelse af samarbejdsrelationer i den nordjyske fjernvarmesektor. Det sker gennem videreudvikling af netværksaktiviteter som formidling af ny viden, temadage og match-making aktiviteter. FleksEnergi er således med til at formidle viden fra forskningsprojekter i samarbejde med Aalborg Universitet, der er verdensførende inden for fjernvarmeforskning.

FleksEnergi vil styrke innovation og adgang til nye markeder via samarbejdsprojekter på tværs i værdikæden, da det er afgørende for den nordjyske sektors fortsatte udvikling. Virksomhederne efterspørger et styrket regionalt samarbejde med fjernvarmeværker, rådgivere og vidensinstitutioner, fordi det har stor værdi for virksomhederne at kunne efterprøve nye innovative løsninger i praksis på regionale fjernvarmeværker.

Styregruppen er øverste myndighed
i FleksEnergi og repræsenteres af:

VARMEVÆRKER
Claus Haparanda
Støvring Kraftvarmeværk
Lars Boye Mortensen
Aalborg Varme
Lars Toft Hansen
Thisted Varmeværk
Thorkil B. Neergaard
Brønderslev Forsyning

INDUSTRI
Anders N. Andersen
EMD International
Knud Erik Nielsen
Arcon-Sunmark
Per Alex Sørensen
PlanEnergi – Formand
Jan Lykke Jensen
LOGSTOR
UNIVERSITET
Carsten Bojesen 
Institut for Energiteknik
Aalborg Universitet
Poul Alberg Østergaard
Institut for Planlægning
Aalborg Universitet

KOMMUNER
Lars Michael Odgaard
Strategi og Plan

Aalborg Kommune

Lene Lykkegaard
Leder af Strategi og Udvikling Business Aalborg

Projekter for 2015

Et af FleksEnergis tiltag er et udviklingsprojekt om lavtemperatur-fjernvarme. Projektets formål er at etablere et partnerskab på tværs af den nordjyske fjernvarmebranche samt at formulere en række konceptforslag, som kan danne rammen for partnerskabets aktiviteter med at udvikle, teste og produktmodne lavtemperatur-teknologien. Det er planen at konceptet skal testes i fire nordjyske byer med start i 2015.

Endelig skal FleksEnergi medvirke til at udbrede kendskabet om fjernvarme via et EU-projekt bl.a. i Irland, hvor FleksEnergi skal dele praktisk og innovativ erfaring fra nordjyske fjernvarmeprojekter, hvor virksomheder og fjernvarmeindustri samarbejder.

Kontakt os

Hanne Skovby
Projektleder
Mobil: 2520 1586
Direkte tlf.: 9931 1586

Mail: has@aalborg.dk

Line Bay – Jensen
Projektkoordinator
Mobil: 2520 1568

Direkte tlf.: 9931 1568
Mail: lba@aalborg.dk 

 

Kontakt

Samarbejdspartnere