Category

Nyheder

FleksEnergi research udgives af internationalt tidsskrift

By | Nyheder | No Comments

Et anderkendt internationalt tidsskrift har publiceret en artikel baseret på den research Souman Rudra udarbejdede i samarbejde med FleksEnergi, mens han var ph.d. studerende fra 2010-2013 ved Aalborg Universitet.

Titlen på projektet er: Proces analyse af en biomasse-baserede quad-generations anlæg til kombineret el, varme, køling og syntetisk naturgasproduktion.

Publikationen omhandler opgradering af kraftvarmeværker til quad-produktionsanlæg, der kombinerer produktion af el, varme, køling og syntetisk naturgas (SNG) i et samlet system. Igennem projektet har der været fokus på at øge effektiviteten af ​​naturlige ressourceudnyttelse, minimere miljøbelastningen i decentral produktion, ved at tilbyde fleksibel drift, bedre støtte integrationen af ​​intermitterende vedvarende energikilder såsom vindkraft. Projektet har taget udgangspunkt i fem cases med SNG produktion, der simulere forskellige driftsformer. 

Souman Rudra er i dag Associate Professor ved Universitetet i Agder, Norge. 

Hvis du er interesseret i at læse artiklen kan det findes her:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415009942

 

 

Lave temperaturer giver grønnere varme

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har afholdt et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme, hvor vi har samlet virksomheder, rådgivere, vidensinstitutioner og fire fjernvarmeværker: Brønderslev Forsyning, Aars Fjernvarme, Støvring Kraftvarmeværk og Viborg Fjernvarme.

Projektet er forløbet over det sidste år, og har været en stor succes. Deltagerne har udvist stor åbenhed og delt ud af deres viden og erfaring. Det er netop erfaringsudveksling og vidensdeling, der er grundstenene i dette demonstrationsprojekt.

Det overordnede emne var lavtemperatur fjernvarme, men der blev også diskuteret fremtidige muligheder for udvidelse af forretningsområdet, så som køling i de private hjem og udlejning af fjernvarme units/vekslere.

Begrebet lavtemperatur har været til diskussion og udgangspunktet på 45 grader, har vist sig at være for lavt. I stedet for skal der satses på 50-55 grader, hvorved diskussion om legionella også ophører. Deltagerne har udvist stor interesse for at igangsætte udviklingen til lavtemperatur fjernvarme og er enige om, at det er bedst med en langsigtet plan med et højt ambitions niveau.

Udlejningsmodellerne af units og vekslere har vagt stor interesse og der er gode erfaringer at hente fra Gentofte og Skive. Det er en god forretningsmodel der har haft stor efterspørgsel hos kunderne og giver en god mulighed for grøn omstilling og udskiftning af gamle forældede installationer, samt omstilling fra oliefyr til fjernvarme.

Der blev også talt om hvilke problemstillinger lavtemperatur fjernvarme har og hvorvidt nuværende standarter skal udfordres. Alt i alt har lavtemperatur demonstrationsprojektet været en stor succes og deltagerne har aftalt at etablere en ERFA-gruppe, der faciliteres af FleksEnergi, med det formål også fremadrettet at drage nytte af hinandens viden og erfaring.  

NIRAS udarbejder en rapport om forløbet, som snarest vil blive delt på hjemmesiden.

Du kan læse oplæggene for de tre workshops herunder: 

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Solvarmeanlæg skaber Danmarks historie

By | Ikke kategoriseret, Nyheder | No Comments

Samarbejdet om grøn energi i Nordjylland blomstrer og det gør samarbejdet mellem vores medlemmer også. Anlægget der er det første af sin slags i Danmark, er lavet af CSP-solfangere fra Aalborg CSP A/S og plane solfangere fra Arcon-Sunmark A/S.

Onsdag den 23. september 2015, afholdtes informationsarrangement i Taars om deres nyopførte kombinations-solvarmeanlæg. Arrangementet var en stor succes, med knap 100 gæster, fra hele landet bl.a. fra Høje Taastrup og Sønderjylland.

Dagen faldt præcist et år efter kontrakten mellem samarbejdspartnerne blev underskrevet. I dag er anlægget færdigt og taget i brug. Taars Varmeværk var ellers et naturgasværk, men nu da solvarmeanlægget er taget i brug, har de ikke haft brug for gassen, hele august måned. Der anslås at solvarmeanlægget vil give en miljøbesparelse på 23.000 tons CO2 på 20år.

Kombinations-solvarmeanlægget er som udviklingsprojekt støttet af EUDP, og den viden og de resultater der opnås i forbindelse med udviklingen, opsætningen og den første drift af anlægget bliver delt med den danske fjernvarmebranche.

Der var spændende oplæg fra Ib Hansen fra JPH Energi A/S– Rådgivende ingeniørfirma, Knud Erik Nielsen fra Arcon-Sunmark A/S og Per Aasted fra Aalborg CSP.

Der blev talt om beregningerne bag solvarmeanlægget, om de plane solfangere og deres rolle i kombinations-solvarmeanlægget og om hvordan lavere temperaturer givere højere effektivitet. Og om anlægs ideen, om CSP solfangerne og driftsresultaterne.

Simon Furbo fra DTU, der også er tilknyttet projektet, fortalte om hvordan DTU vil måle og analysere ydelsen af de plane solfangere og ydelsen af CSP solfangere og kombinationen af de to. Da dette vil generere ny viden, inden for fjernvarmebranchen.

Der var også rig mulighed for at få netværket og få set nærmere på det flotte solvarmeanlæg i Taars.

Har du lyst til at se nærmere på præsentationerne, så se her:

Brochure til informationsarrangement i Tårs

Ib Hansen – JPH Energi

Knud Erik Nielsen – Arcon-Sunmark

Per Aasted – Aalborg CSP

Simon Furbo – DTU

Taars Varmeværk opfører innovativt solvarmeanlæg

By | Nyheder | No Comments

Taars Varmeværk har i samarbejde med Aalborg CSP og Arcon-Sunmark opsat et solvarmeanlæg, der kombinerer plane solfangere og CSP-solfangere. Da anlægget er det første af sin slags støttes projektet af EUDP og den erfaring, der er opnået i forbindelse med udviklingen, opsætningen og den første drift vil hele fjernvarmebranchen kunne få udbytte af.

Kombinationen af Arcon-Sunmarks plane solfangere og CSP-solfangere udnytter solteknologier optimalt og resulterer i en højere solvarmeydelse over hele dagen. Anlægget forventes at stå for 30 % af årsproduktionen. De plane solfangere opvarmer vandet til ca. 70-75 grader, hvorefter CSP-solfangere hæver temperaturen op til 90-95 grader. Herefter kan det enten opbevares i de allerede eksisterende akkumuleringstanke eller sendes ud til forbrugerne. Planlægningen af solvarmeanlægget er sket i samarbejde med værkets rådgivere JPH Energi A/S.

For at dele ud af erfaringerne inviterer Taars Varmeværk bl.a. i samarbejde med FleksEnergi til informationsarrangement onsdag d. 23. september 2015, kl. 12-15. Du kan se programmet og tilmelde dig her.

Japansk delegation besøger Nordjylland

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi får torsdag d. 24. september besøg af en Japansk delegation, som særligt er interesserede i at møde danske leverandører af fjernvarmeteknologi.

Derfor, har du nu chancen for at præsentere din virksomhed og produkt for de japanske gæster. Den japanske delegation repræsenterer flere mindre byer og har særligt udtrykt interesse for biomasse, pumper, rør og installationer hos slutkunden.

Hvis dette lyder som et interessant, så kontakt Hanne Skovby, for nærmere information.

 

 

 

Stor tilfredshed blandt FleksEnergis medlemmer

By | Nyheder | No Comments

Region Nordjylland har netop offentliggjort en evaluering af nordjyske klynger og netværk, der har modtaget støtte fra Vækstforum og heriblandt er FleksEnergis indsats blevet evalueret. 

Den uvildige undersøgelse, som er foretaget af Oxford Research, viser at der er stor opbakning til FleksEnergi blandt medlemmerne. Ud over opbakningen er der også stor tilfredshed blandt medlemmerne da 89 % af medlemmerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med relevansen af aktiviteterne.

Der er desuden stor opbakning til teammøderne og medlemmerne peger på at de får noget ud af møderne samt at det er en prioritet for dem at deltage. Et medlem af FleksEnergi udtaler:

Der er rigtig god tilslutning til arrangementer. Det er ofte der er fyldt hele vejen rundt. Det er rigtig meget netværk vi kommer for – mere end det faglige. 

Undersøgelsen peger videre på at der er gennemført en række konkrete design og udviklingsprojekter, hvilket har bidraget til samarbejdsrelationer, viden og i flere tilfælde indførelse af ordrer og ny teknologi for medlemmerne. Dette bliver understøttet af et medlem af FleksEnergi:

Videndeling blandet med konkrete projekter er det, jeg synes er godt. De konkrete projekter er vigtige at bibeholde. Der skal være noget at arbejde sammen om.

Undersøgelsen viser endvidere at 90 % af medlemmerne fortsat vil bakke op om netværket og deltage i kommende aktiviteter.  

Projektleder Hanne Skovby er meget glad og stolt over den store opbakning fra medlemmerne og udtaler:    

Det er vigtigt for FleksEnergi at vores medlemmer fortsat får udbytte af netværket. Fremadrettet vil vi arbejde på at skabe flere konkrete projektmuligheder.       

Du kan læse hele undersøgelsen her.

Ny brochure skal brande FleksEnergis medlemmer internationalt

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har lavet en ny international brochure, hvori du kan læse om fire fjernvarmeværkerne, deres kilder til grøn energi og de medlemsvirksomheder, der har bidraget med innovative løsninger.

Med de fire konkrete eksempler er formålet med brochuren at vise hvad nordjysk fjernvarme kan tilbyde det internationale marked.

Du kan læse brochuren her.

Hvis du vil have en trykt version så kontakt Hanne Skovby på tlf.: 25 20 15 86 eller has@aalborg.dk

Stor efterspørgsel fordobler Arcon-Sunmarks produktion

By | Nyheder | No Comments

Efter Arcon Solar A/S og Sunmark Solution A/S i februar fusionerede og blev til Arcon-Sunmark A/S, er produktion kun gået en vej og det er fremad. Det gælder både for fabrikken i Skørping og i Vietnam.

Arcon-Sunmark oplever en stigende national og international efterspørgsel efter deres løsninger og derfor investerer de nu i en fordobling af deres kapacitet. Udvidelsen af kapaciteten begyndte tilbage i 2014, hvor man satte ind med et aftenhold og senere også et nathold.

Det er efterspørgslen fra danske og europæiske fjernvarmeværker, mineselskaber i Chile og Mexico og virksomheder med stort varmeforbrug i deres produktion, der er årsag til udvidelsen.

Udvidelsen af produktionen betyder en tilbygning på 1.000 kvadratmeter, øget automationsniveau, nye svejsemaskiner og flere personer i produktionen.

De nye faciliteter forventes at være klar til august og kan producere det dobbelte antal solfangere årligt.

Arcon Sunmark A/S investerer et to cifret millionbeløb i udvidelsen.

FleksEnergi åbner op for nye muligheder

By | Nyheder | No Comments

Softwarevirksomheden EMD International har stort udbytte af at være medlem af FleksEnergi.

EMD er et internationalt softwarefirma, der blandt andet sælger en række softwareløsninger til fjernvarmeværker. EMD’s hovedkontor er beliggende i Aalborg og har salgskontorer i blandt andet Frankrig, Tyskland og Kina. Virksomheden har 26 ansatte.

Nye kontakter
Anders N. Andersen, der er afdelingsleder for energisystemer, fortæller at EMD har brugt FleksEnergi til at skabe nye forbindelser og som branding:

“Det har klart været en anledning til at få afdækket kunders behov og dermed få øget salget. Det er en proces men netværket, er en anledning til at skabe kontakt til folk, der er interesseret i vores produkter.”

“Når man er ude og kan orientere om, at man deltager i FleksEnergi, bruger EMD det som en blåstempling af vores virksomhed.”

Netværk med et internationalt perspektiv

Anders N. Andersen fortæller, at det også er netværkets internationale perspektiv i form af blandt andet workshops og forbindelser de benytter:

“Vi har brug for, at kunne tage internationale kunder med ud og se et nordjysk fjernvarmeanlæg og den forbindelse er skabt igennem FleksEnergi, hvor både fjernvarmeværker og virksomheder er.”

“EMD deltager i workshops og møder, hvor vi netværker. For eksempel har vi været i Oslo til et årsmøde om norsk fjernvarme, hvor FleksEnergi havde en fælles stand til medlemmerne.”

Banebrydende koncept baner vejen for grønne jobs i Danmark

By | Nyheder | No Comments

Starten på byggeriet af et af verdens største drivhusanlæg i det sydlige Australien er gået.  Projektet, der skal imødekomme den voksende efterspørgsel på fødevarer, er startet af det australske firma Sundrop Farms, og den nordjyske ingeniørvirksomhed Aalborg CSP spiller en hovedrolle i projektet. Tilbage i december 2014 modtog Aalborg CSP nemlig ordren på mere end 200 millioner kr. på udvikling og leverance af det vedvarende energianlæg.

Fødevareforsyning er en global fremtidsbekymring, og for at imødekomme udfordringen har Sundrop Farms udviklet et banebrydende projekt, der skal dyrke kvalitetsafgrøder i ørkenområdet ved brug af saltvand og solenergi som primære ressourcer. Området, der skal danne grundlag for det soldrevne drivhusanlæg, er på 20 hektar og skal årligt producere 15.000 tons grøntsager.

Siden ordren har Aalborg CSP forstærket virksomhedens kompetencer igennem rekruttering af kompetente medarbejdere, hvormed medarbejderstaben er steget 15 %. I takt med virksomhedens udvikling er der udsigter til endnu flere grønne jobs på det danske fjernvarmemarked indenfor ingeniøropgaver og byggepladsarbejde.